Domů / Z kama si? / Základní umělecké školy / ZUŠ Velké Pavlovice

ZUŠ Velké Pavlovice

 • Adresa: Základní umělecká škola Velké Pavlovice, Hlavní 30, 69106
 • Web: https://www.zus-velkepavlovice.cz/
 • Kontakt: Ředitelka: Karberová Milena
  Telefon: 519 428 166, e-mail: zusvelkepavlovice@seznam.cz

Hudební školství v našem městě má dlouholetou tradici. Škola byla založena v roce 1949 velkopavlovickým rodákem panem Karlem Francem,vynikajícím hudebníkem, který studoval hru na housle ve Vídni. Stal se prvním ředitelem velkopavlovické hudební školy a za jeho dvanáctiletého působení se zde rozvíjela především houslová hra sólová i souborová. Ohlasy pamětníků na toto období jsou velmi příznivé, byly pořádány koncerty a besídky ve Velkých Pavlovicích i v okolí, bývalí žáci rádi vzpomínají na hudební produkce smyčcového orchestru při oslavách křesťanských svátků. V 50. letech v hudební škole vyučovalo kromě ředitele Karla France mnoho dalších pedagogů – František Jaborník, Josef Fribert, Drahomíra Kottová, Josef Horák,Bronislava Švyhnosová,Vilma Chvistková, p.uč. Matuška a Tůma, Antonín Horáček, Josef Nádeníček,Josef Horák, Jarmila Špačková a Oldřich Jeřábek, který pedagogicky působil ve škole přes 50 let ( od r. 1954 do r. 2005 ).

Od roku 1962 byla škola připojena k hustopečské LŠU ( Lidová škola umění ) a stala se pouhou pobočkou, vyučovali zde jen 3 učitelé ( O.Jeřábek, J.Špačková, J.Kouřil) asi 60 žáků. Hra na housle téměř úplně zanikla a jakoby na čas „vyšla z módy“, zájem byl hlavně o hru na dechové nástroje a klavír.

V roce 1996 na žádost MěÚ Velké Pavlovice se škola osamostatnila, aby se mohla více rozvíjet a rozšiřovat výuka hry na hudební nástroje, a tak bylo ke spokojenosti občanů navázáno na tradice našeho města.Ředitelkou školy byla jmenována Milena Karberová, vyučoval zde velkopavlovický rodák pan František Marek, trumpetista ostravského divadla, znamenitý a všemi vyhledávaný pedagog žesťových nástrojů. Dalšími pedagogy byli manželé Jarošovi, M.Čech, T.Hanzálková, J.Řádková, H.Průdková, Š.Staňková, R.Veverka.V tomto období byl zřizovatelem již nově pojmenované ZUŠ (Základní umělecká škola ) Školský úřad v Břeclavi.

Na počátku svého samostatného působení si škola vytyčila tyto cíle:

 • přijímat nové kvalifikované pedagogy, rozšiřovat počty úvazků a tím získat možnost zvýšení počtu žáků k uspokojení zájmu veřejnosti o výuku
 • v rámci tradic našeho města obnovit výuku hry na housle a založit cimbálovou muziku
 • rozšířit výuku hry na zobcové flétny
 • založit komorní soubory, dechovku a pěvecký sbor
 • spolupracovat s ostatními školami v našem městě
 • pořádat besídky a koncerty pro rodiče a veřejnost i kulturní akce přesahující rámec školy ( významné události ve městě, státní svátky, křesťanské svátky, svátky matek, koncerty u vánočního stromu )
 • dbát o estetickou úroveň školy, zajistit pro školu samostatnou budovu, pořizovat nové hudební nástroje

Po 20 letech od osamostatnění ZUŠ lze konstatovat, že téměř všechny vytyčené cíle se podařilo splnit. Škola má k dispozici samostatnou budovu, dostatek hudebních nástrojů, kvalifikovaný pedagogický sbor i velký počet  zájemců  o studium. V současnosti je zřizovatelem školy Jihomoravský kraj.

Nejdůležitějším požadavkem ve výchovně-vzdělávacím procesu je vztah učitele a žáka. Heslem každé školy by se měl stát citát z knihy M.Viewegha Báječná léta pod psa: „Škola je děj.