Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ Nádražní Hustopeče

ZŠ Nádražní Hustopeče

 • Adresa: Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, 69301 Hustopeče
 • Web: https://www.zs-nadrazni.cz/
 • Kontakt: Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka MŠ
  tel.: 725 326 472, e-mail: reditel@zs-nadrazni.cz
 • Jsme úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky.
 • Jsme středně velkou školou, výhodou je větší přehled o žácích.
 • Budova školy přímo sousedí s autobusovým i vlakovým nádražím, vyučování je rozvrhem přizpůsobeno dopravnímu spojení.
 • Učební plán (týdenní časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících) je každoročně upravována podle podmínek a možností školy s ohledem na potřeby žáků.
 • Školní vzdělávací program umožňuje lépe se profilovat podle možností a potřeb.
 • Zaváděním nových metod a forem výchovně vzdělávací práce (projektové vyučování, skupinová práce, mezipředmětové vazby apod.) se klade stále větší důraz na samostatnost žáků.
 • Od 7. ročníku jsou do učebního plánu zařazovány povinně volitelné předměty, vyplývající ze zájmu a zaměření žáků a druhý cizí jazyk.
 • Škola nabízí nepovinné předměty.
 • Výuka angličtiny probíhá od od 1. ročníku.
 • Školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Speciální pedagog, výchovný poradce, preventista velmi úzce spolupracují s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a logopedické ambulance.
 • Pracujeme s klimatem, školy, velká pozornost je věnována protidrogové prevenci (besedy, semináře, protidrogový program školy).