Domů / O nás / MAP Hustopečsko

MAP Hustopečsko

Projekt NÁSTĚNKA je dílem Místního akčního plánu vzdělávání Hustopečsko.

Hustopečsko je územím, kde školky a školy mají obdobné problémy a Místní akční plán vzdělávání (MAP) jim pomáhá hledat cestu k jejich řešení. Projekt MAP I zahájil v roce 2016 spolupráci škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání a naplánoval cestu k rozvoji zdejšího školství. Trval jen 16 měsíců a jeho vize a strategie pak naplňoval od černa 2018 do května 2022 projekt MAP II.

Jeho aktéry byly všechny školy v území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let. Jejich společnou vizí jsou školy, které poskytují kvalitní vzdělávání v přátelské atmosféře, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují. Děti a žáci jsou v podnětném prostředí a snaží se smysluplně využívat volný čas.

Cíle vytčené v MAP I se realizovaly prostřednictvím pracovních skupin. Skupiny byly zaměřeny na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost, regionální identitu, rovné příležitosti a na oblast dotací. Každá skupina měla také určeny aktivity, jež pro školy organizovala a které měly mít konkrétní dopad do území.

Byl realizován Veletrh firem a pracovních příležitostí, akce pro vycházející žáky Řemeslo má zlaté dno, přehlídky volnočasových aktivit zájmových organizací, tematicky zaměřené akce pro rodiče, pro širokou veřejnost, setkávání ředitelů škol, předávání zkušeností mezi pedagogy, sdílení her a učebních pomůcek v mateřských školách a školních družinách. Dále malé projekty spolupráce zaměřené na přechod dětí z MŠ nebo malotřídek na ZŠ, spolupráce s neziskovými organizacemi anebo s rodiči. Školy ocenily i poradenství, týkající se vyhlašovaných projektových výzev i pomoc při zpracování projektových žádostí..

Opět se velmi osvědčila nabídka seminářů, které se týkaly nejen problematiky vzdělávání. Témata byla pestrá, cílila na pedagogy, na vedení škol i na rodiče. V rámci strategického plánování ve školách byl realizován cyklus vzdělávacích workshopů pro vedoucí pracovníky.

V implementačních aktivitách se s velkým ohlasem setkal i cyklus workshopů podporujících čtenářskou gramotnost se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, environmentální vzdělávací program Z Bílých Karpat na Pálavu, návštěva Polybusu z Lužánek v malotřídních školách či různé soutěžní hry. Ty nahradily v době covidové některé prezenční aktivity. Ať už to byla výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce, poznávací hra Putování s Mapíkem, environmentální hra pro MŠ Odrazy – obrazy křídel nebo fotosoutěž Rostliny a živočichové v blízkosti tvého bydliště. Akce byly slavnostně ukončeny vernisážemi prací, oceněním vítězů, workshopy pro pedagogy nebo rodiče i vydáním kalendáře pro rok 2022.

Posledního května projekt MAP II skončil a od 1. června 2022 jsme navázali projektem MAP III. Trvat bude jen 18 měsíců, a to do 30. 11. 2023. Jeho hlavní náplní bude aktualizace dokumentu MAP, zejména jeho Strategického rámce. Ten obsahuje rozvojové plány škol a zařazení plánované akce školy je podmínkou pro získání podpory nejen z operačního programu IROP. Důležité bude i plánování implementačních aktivit pro období od prosince 2023 do prosince 2025. V pracovních skupinách se budeme snažit naplánovat, ve spolupráci s pedagogy a dalšími aktéry, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na práci s dětmi a žáky v našem regionu, smysluplné aktivity, které povedou k dalšímu rozvoji a zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí a žáků nejen ve školách.