Domů / O nás

O nás

POPIS PROJEKTU NÁSTĚNKA

Nástěnka je prostor pro školy, učitele, děti, rodiče i širokou veřejnost, kde každý najde zajímavé i užitečné informace z mikroregionů Hustopečsko, Velkopavlovicko a Kloboucko.

Informace zveřejněné na jednotlivých platformách Nástěnky koordinuje jeden správce, který má kontakty na všechny školy v dotčených regionech. Témata, o kterých by se mělo psát, vychází přímo ze škol, od učitelů, případně rodičů.

CÍLE PROJEKTU

Každé území má svá specifika, ať už se jedná o historii, tradice či geografii. Realizační tým Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) Mikroregionu Hustopečsko, obce s rozšířenou působností Hustopeče, chce vytvořit prostor, který na jednom místě a v několika platformách představí zajímavosti a specifika našeho regionu.

Tomuto tématu se v MAP věnuje pracovní skupina Regionální identita. Podporuje místně zakotvené učení s důrazem na formování regionální identity, využití ekologických, kulturně-sociálních i ekonomických témat, majících vazbu k regionu. Posiluje povědomí dětí a žáků, pedagogů a široké veřejnosti o regionálních tématech a programech, zaměřených na podporu regionálního, kulturního a historického povědomí.

Důraz je kladen na environmentálně odpovědné chování a jednání v zacházení s přírodou a přírodními zdroji, na spotřebitelské chování a rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání. Nedílnou součástí je i začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT.

Stavebním kamenem projektu je dynamický web, který připomíná školní nástěnku. Je koncipován tak, aby byl barevný, přitažlivý a zajímavý nejen pro pedagogy, děti a jejich rodiče, ale také pro širokou veřejnost. Jednotlivé rubriky nabídnou nejdůležitější informace o lidech, historii, přírodě a tradicích v našem regionu.

PRŮBĚH REALIZACE

Webové stránky a další platformy projektu by měly být hotové do konce června 2022 tak, aby o letních prázdninách měli pedagogové možnost se s nimi seznámit a navrhnout první témata pro nadcházející školní rok.

1. etapa (do konce června 2022)

Vytvoření jednotného webu a všech souvisejících platforem. Ty má na starost jeden správce, potažmo pracovní skupina tvořená zástupci jednotlivých škol v regionu.

2. etapa (do konce srpna 2022)

Vytvoření širší pracovní skupiny, která bude správci sítí podávat podněty pro reportáže, články, rozhovory, soutěže apod.

3. etapa (od září 2022)

Postupné plnění všech platforem na základě „poptávky“ od škol, učitelů, žáků či rodičů.