Domů / Z kama si? / Školy a školky / ZŠ Komenského Hustopeče

ZŠ Komenského Hustopeče

  • Adresa: ZŠ Komenského, Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče
  • Web: https://www.zshuskom.cz/
  • Kontakt: Mgr. Jaroslav Vysloužil, ředitel MŠ
    tel.: 771 260 089, e-mail: reditel@zshuskom.cz

Škola je jednou z největších základních škol v Jihomoravském kraji. Nachází se nedaleko městského centra – na ulici Komenského. Dlouhodobě ji navštěvuje téměř 600 žáků, přibližně polovina dětí dojíždí z okolních obcí.   Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) nabízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou výuku, tak i mimoškolní činnost. Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

Momentálně probíhá výuka  na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu.  Škola se částečně zaměřuje na výuku cizích jazyků, výuku informatiky (informační gramotnost) a na sportovní výchovu.  Povinný anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku. Od 7. ročníku si mohou žáci v rámci povinně volitelných předmětů vybrat výuku dalšího cizího jazyka (německého a ruského).

Informační gramotnost je zajišťována díky povinnému předmětu informatika již od 5. ročníku (od šk. r. 2021/22 již od 4. ročníku). Výuka IF probíhá v nových odborných učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny PC, dataprojektorem, mnohé i interaktivními tabulemi. 

Důraz na rozvoj sportovní výchovy je zabezpečován v rámci běžných hodin TV, ale také nabídkou nepovinných sportovně zaměřených kroužků pracujících při škole. Žáci školy často účastní mnoha sportovních soutěží, především v rámci nejbližšího regionu.

Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky jsou i projekty zaměřené na určité oblasti vzdělání jako např. „Den Země“, „Evropa očima dětí“, a celá řada dalších projektů, které žáci pod vedením učitelů každoročně zpracovávají. Škola pořádá pravidelně pro žáky řadu mimoškolních aktivit – školní výlety, exkurze, návštěvu kina a divadla, lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě, zahraniční výjezdy ap. Vyučující školy se velmi často zapojují do různých projektů vyhlašovaných MŠMT. Četné jsou i projekty mezinárodní, např. –  např. Etwinning, případně činnosti organizované pod záštitou Erasmu+.

Ve všech prostorách školy je k dispozici wifi-free. Vyučování je zajištěno kvalifikovanými pedagogy. Žákům i rodičům je k dispozici školní psycholožka a speciální pedagožka. Velká péče je věnována žákům s podpůrnými opatřeními. S řadou z nich pracují asistenti pedagoga. 

Hlavním cílem pedagogů je dobře žáky připravit na navazující studium i pro budoucí život – žáci mají získat nejen znalosti a dovednosti, ale také potřebné návyky a postoje, umět samostatně myslet a rozhodovat se.