Domů / Témata / Přírodní rezervace / Nosperk u Němčiček

Nosperk u Němčiček

  • Rozloha: 10,88 ha
  • Nadmořská výška: 250 – 300 m
  • Přístupnost: volně, celoročně

Rezervace Nosperk, vyhlášena roku 1986, je součástí evropsky významné lokality Kuntínov, která je zařazena do soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany v této rezervaci jsou subpanonské stepní trávníky, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, hadinec červený, přástevník kostivalový, roháč obecný, střevíčník pantoflíček, včelník rakouský.

Chráněné území Nosperk, vyhlášené už v roce 1986, se rozprostírá v otevřeném žlebu, který skoro celý den vysušují dopadající sluneční paprsky. Nejvýznamnějšími stromy v rezervaci jsou teplomilné duby zimní, ale rostou zde i lípy, habry, jeřáby i javory babyka. V podrostu jsou i keře dřínů a kaliny.  Na světlých místech kvetou na jaře fialové koniklece, žluté hlaváčky jarní a fialové orchideje (vstavač vojenský). V korunách stromů hnízdí lindušky, pěnkavy, ťuhýci i strakapoudi. Žije zde i velká vzácnost, největší evropský brouk, kterým je roháč obecný.