Domů / Nepřehlédněte / Místní akční plán ve vzdělávání pro Hustopečsko vstupuje do další etapy

Místní akční plán ve vzdělávání pro Hustopečsko vstupuje do další etapy

Hustopečsko je územím, kde školky a školy mají obdobné problémy a Místní akční plán vzdělávání
(MAP) jim pomáhá už od roku 2016 hledat cestu k jejich řešení. Za uplynulých sedm let byl tento plán
realizován prostřednictvím různě dlouhých projektů MAP I, MAP II a MAP III, financovaných z dotací
Evropské unie, ze státního rozpočtu a v našem případě i z rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko.
Mikroregion je dlouhodobě nositelem těchto projektů a na finacování se podílí povinnými 5%.
Jeho aktéry jsou všechny školy v území (MŠ, ZŠ a ZuŠ), které vzdělávají děti a žáky do 15 let i centra
volného času (CVČ Pavučina, Ekocentrum Trkmanka). Cíle vytyčené v rámci projektu se realizovaly
prostřednictvím realizačního týmu a pracovních skupin. V čele projektu stojí Řídící výbor, jako jeho
nejvyšší orgán.
V průběhu uplynulých let byla v regionu realizována celá řada akcí. Ať už to byla akce pro vycházející
žáky Řemeslo má zlaté dno, přehlídky volnočasových aktivit zájmových organizací, tematicky
zaměřené akce pro rodiče, pro širokou veřejnost, setkávání ředitelů škol, předávání zkušeností mezi
pedagogy, sdílení her a učebních pomůcek v mateřských školách a školních družinách. Dále malé
projekty spolupráce zaměřené na přechod dětí z MŠ nebo malotřídek na ZŠ, spolupráce s neziskovými
organizacemi anebo s rodiči. Školy ocenily poradenství, týkající se vyhlašovaných projektových výzev i
pomoc při zpracování projektových žádostí.
V implementačních aktivitách se s velkým ohlasem setkal cyklus workshopů podporujících čtenářskou
gramotnost se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, environmentální vzdělávací program Z Bílých Karpat
na Pálavu, návštěva Polybusu z Lužánek v malotřídních školách či různé soutěžní hry. Ty nahradily
v době covidové některé prezenční aktivity. Ať už to byla výtvarná soutěž Obrázky z mojí obce,
poznávací hra Putování s Mapíkem, environmentální hra pro MŠ Odrazy – obrazy křídel nebo
fotosoutěž Rostliny a živočichové v blízkosti tvého bydliště. Akce byly slavnostně ukončeny
vernisážemi prací, oceněním vítězů, workshopy pro pedagogy nebo rodiče i vydáním kalendáře pro
rok 2022.
Aktuálně ukončujeme proces aktualizace dokumentu MAP, zejména jeho Strategického rámce, který
obsahuje seznam investičních záměrů vzdělávacích subjektů v regionu (MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ) a je
nezbytnou podmínkou pro to, aby žadatelé získali finanční podporu pro jejich realizaci z IROP či jiných
dotačních titulů.
Připravili jsme Roční akční plány na roky 2024 a 2025, které schválil Řídící výbor. Konzultacemi
s řediteli škol, pedagogy, rodiči i širokou veřejností jsme sestavili nový seznam Implementačních
aktivit pro období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025. Aktivity jsou zaměřeny na pracovníky ve vzdělávání
a jejich podporu při zavádění moderních didaktických forem do výuky, na management škol a jeho
podporu v oblasti řízení i na rodiče a podporu jejich spolupráce se školami.
Na prvním místě jsou ale plánované aktivity zaměřeny na naše děti a žáky. Kromě osvědčených
workshopů se spisovateli to budou i workshopy s výtvarníky, workshopy k podpoře podnikavosti a
kreativity ve spolupráci se společností Prototýpci, etické dílny (HOP4KIDS), finanční gramotnost do
škol, matematická metoda ABAKU, konverzace v AJ on-line s rodilým mluvčím. Zopakujeme oblíbený
Polybus, nově pak workshopy Explorium a celou řadu soutěží, her a přehlídek prací dětí a žáků. A
nezapomněli jsme ani na osvědčené Malé projekty spolupráce.
Připravujeme žádost o dotaci a těšíme se na všechny spolupracující subjekty při realizaci MAP IV.

Publicista 12 července, 2023