Domů / Témata / Přírodní rezervace / Hrádek u Morkůvek

Hrádek u Morkůvek

  • Rozloha: 11,2 ha
  • Nadmořská výška: 230 – 260 m. n. m.
  • Přístupnost: volně, celoročně

Rezervace Hrádek je jednou z několika částí evropsky významné rezervace Kuntínov, zařazené do soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany v této rezervaci jsou subpanonské stepní trávníky, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, hadinec červený, přástevník kostivalový, roháč obecný, střevíčník pantoflíček, včelník rakouský.

V teplomilné doubravě PR Hrádek je typickým stromem dub zimní, v podrostu pak dřín, líska a ptačí zob.  Na světlých místech kvetou na jaře fialové koniklece, na slunečné stráni žluté hlaváčky jarní, hadinec červený, kakost krvavý, třemdava bílá a další. V korunách stromů hnízdí lindušky lesní, žluvy hajní i další druhy zpěvných ptáků.

Zajímavost: V rezervaci se nachází archeologické naleziště Hrádek, kde jsou pozůstatky opevněného hradiska, datovaného do závěru halštatské kultury ve starší době železné (kolem roku 500 př. n. l.). Je kruhovitého průměru (81 – 90 metrů) s dosud zachovanými valy a příkopy. Najít je v terénu není úplně jednoduché. Archeologové dokonce objevili pozůstatky nadzemních i zahloubených obydlí.